Podmienky

Obchodné podmienky BitFaktura.sk

Tieto podmienky definujú pravidlá poskytovania služieb prostredníctvom Webovej stránky.


§1 ZÁKLADNÉ POJMY

Pojmy používané v Obchodných podmienkach majú nasledujúci význam:

 1. Predplatné - úhrada platená Poskytovateľovi služieb Zákazníkom za poskytovanie Služieb stanovená na základe Plánu predplatného vybraného Zákazníkom a dĺžky Zúčtovacieho obdobia;
 2. Mobilné aplikácie - verzia Aplikácia sprístupnená Poskytovateľom služieb ako natívna aplikácia určená pre Mobilné zariadenia či iné Koncové zariadenia s vhodným operačným systémom (napr. iOS alebo Android), umožňujúce prístup k Službám;
 3. Cenník - informácie zverejnené na Internetovej stránke o aktuálnej výške poplatkov, ktoré majú byť hradené Poskytovateľovi služieb za používanie Služieb v závislosti na vybranom Pláne predplatného. Cenník je dostupný na adrese: https://bitfaktura.sk/cennik. Zmena Cenníka nepredstavuje zmenu Obchodných podmienok;
 4. Osobné údaje alebo Údaje – osobné údaje v zmysle čl. 4 bodu 1) GDPR, teda všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktoré Zákazník zveril Poskytovateľovi služby za účelom realizácie Zmluvy;
 5. Pracovný deň – ľubovoľný deň odlišný od soboty, nedele alebo štátneho sviatku;
 6. Spotrebiteľ – Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
 7. Zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je Spotrebiteľom a ktorá uzavrela Zmluvu o poskytovaní služieb s Poskytovateľom služieb;
 8. Propagačný kód – zľava určená peňažnou alebo percentuálnou hodnotou poskytnutá za podmienok stanovených v Obchodných podmienkach, na základe ktorej má Zákazník nárok na zníženie výšky Predplatného;
 9. Účet – informatické telekomunikačné zdroje v rámci Aplikácie, ku ktorým Zákazník získava prístup po jednorazovej registrácii a každom prihlásení. Pomocou Účtu môže Zákazník zadávať a spravovať svoje údaje a využívať Služby poskytované prostredníctvom Aplikácie;
 10. Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník;
 11. Zúčtovacie obdobie – obdobie, za ktoré sa vyrovnávajú pohľadávky Zákazníka voči Poskytovateľovi služieb vyplývajúce z poskytnutých Služieb, ktoré začína dňom uvedeným v čl. 5 ods. 4 obchodných podmienok a končí po uplynutí stanovených mesiacov alebo rokov;
 12. Skúšobné obdobie – obdobie, počas ktorého má Zákazník právo bezplatne využívať Služby poskytované Poskytovateľom služieb prostredníctvom Aplikácie, aby sa zoznámil s funkciami vybraných Plánov predplatného, ktoré začína plynúť dňom uzavretia Zmluvy. Informácie o aktuálnej dĺžke trvania Skúšobného obdobia sa nachádzajú na Internetovej stránke;
 13. Plán predplatného alebo Plán – variant prístupu k Službám vymedzený v Cenníku, rozlíšený podľa funkcií a ceny;
 14. Technická odstávka – obdobie nedostupnosti Aplikácie pre Užívateľa spôsobené vykonávaním nevyhnutných činností súvisiacich s technickou údržbou Aplikácie uvedených v čl. 12 ods. 2 Obchodných podmienok;
 15. Obchodné podmienky – tieto Obchodné podmienky platformy BitFaktura.sk;
 16. Dodatočné obchodné podmienky – samostatné obchodné podmienky pre službu, ktorá je alebo môže byť poskytovaná prostredníctvom Aplikácie Poskytovateľom služieb alebo treťou stranou;
 17. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);
 18. Úloha Užívateľa alebo Úloha – typ Užívateľa spolu s rozsahom práv, ktoré mu pridelil Zákazník. Priradenie Úlohy Zákazníkom danému Užívateľovi sa rovná udeleniu oprávnenia tomuto Užívateľovi vykonávať určité činnosti v súlade s rozsahom práv stanoveným pre danú úlohu. Oprávnenia môžu byť kedykoľvek zmenené alebo odvolané Zákazníkom alebo iným Užívateľom, ktorému Zákazník v tejto oblasti udelil oprávnenie. Úlohy sú spravované prostredníctvom Účtu v Aplikácii;
 19. Aplikácia – služba BitFaktura.sk dostupná prostredníctvom Internetovej stránky ((https://bitfaktura.sk)) lalebo Mobilná aplikácia, prevádzkovaná a spravovaná Poskytovateľom služieb. Aplikácia je určená pre Užívateľa a umožňuje využívanie Služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb. Kedykoľvek sa Obchodné podmienky odvolávajú na Aplikáciu, rozumie sa jej tiež softvér s grafickým rozhraním a integrovanými databázami, nainštalovaný a prevádzkovaný na serveroch Poskytovateľa služieb;
 20. Strana / Strany – Strana / Zmluvné strany, teda jednotlivo alebo spoločne Zákazník a Poskytovateľ služieb;
 21. Internetová stránka – internetová stránka Aplikácia dostupná na adrese: https://bitfaktura.sk;
 22. Zmluva – zmluva o poskytovaní Služieb elektronickými prostriedkami uzavretá medzi Zákazníkom a Poskytovateľom služieb za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach a Cenníku;
 23. Koncové zariadenie – telekomunikačné zariadenie určené na priame alebo nepriame pripojenie k sieti. Koncovým zariadením je napríklad Mobilné zariadenie;
 24. Mobilné zariadenie – prenosné elektronické zariadenie určené na priame alebo nepriame pripojenie k sieti (napr. smartfón, tablet);
 25. Služba / Služby – služba / služby poskytované Poskytovateľom služieb Zákazníkovi elektronicky prostredníctvom Aplikácie v rozsahu uvedenom v Pláne predplatného vybranom Zákazníkom. Podrobný rozsah Služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb Zákazníkovi je uvedený v čl. 2 ods. 2 Obchodných podmienok;
 26. Poskytovateľ služieb – Spoločnosť BitFaktura s.r.o. so sídlom K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, IČO: 140 34 778, DIČ: CZ14034778, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 126251, ktorá je vlastníkom. Kontakt s Poskytovateľom služieb je možný na nasledujúcej e-mailovej adrese: info@bitfaktura.sk;
 27. Užívateľ – Zákazník, oprávnený zástupca Zákazníka alebo fyzická osoba, ktorej Zákazník udelil oprávnenie prihlásiť sa do Aplikácie a vykonávať konkrétne činnosti v súlade s pridelenou Úlohou;
 28. z.n.s.i.s. – zákon č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti;

§2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky stanovia podmienky používania Aplikácie a Služieb sprístupnených prostredníctvom Aplikácie.
 2. Poskytovateľ služieb poskytuje Služby spočívajúce najmä v podpore procesu fakturácie a vedenia účtovníctva Zákazníkom a podpore prevádzkovania skladov tým, že Zákazníkovi poskytuje nástroje umožňujúce tvorbu dokumentov, zhromažďovanie a spracovanie údajov a generovanie údajov, a to v rozsahu a za podmienok uvedených v Pláne predplatného vybranom Zákazníkom.
 3. Ustanovenia Obchodných podmienok určujú najmä spôsob registrácie do Aplikácie, podmienky používania Služieb a vykonávanie platieb, práva a povinnosti Strán, ako aj technické a prevádzkové informácie.
 4. Obchodné podmienky sú pred uzavretím Zmluvy bezplatne sprístupnené Poskytovateľom služieb prostredníctvom Aplikácie spôsobom, ktorý umožňuje reprodukciu a uchovanie ich obsahu pomocou informatického komunikačného systému používaného Zákazníkom. Na žiadosť Zákazníka poskytne Poskytovateľ služieb Zákazníkovi Obchodné podmienky v aktuálne platnom znení e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú Zákazníkom.
 5. Zákazníci môžu k Obchodným podmienkam kedykoľvek získať prístup prostredníctvom Aplikácie, stiahnuť ich a vytlačiť.
 6. Služby nie sú poskytované Spotrebiteľom čo znamená, že Zákazníkom Poskytovateľa služieb nemôže byť človek, ktorý koná mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.
 7. Odsúhlasením Obchodných podmienok Zákazník potvrdzuje, že nie je spotrebiteľom v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka.

§3 REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

 1. Využívanie Služieb dostupných prostredníctvom Aplikácie vyžaduje, aby sa Zákazník zaregistroval v Aplikácii (vytvorenie Účtu) av prípade spoplatnených Služieb aby tiež zaplatil Predplatné. Registrácia v Aplikácii sa rovná prijatiu ustanovení Obchodných podmienok Zákazníkom a zaviazanie sa Zákazníka ich dodržiavať. Pri registrácii do Aplikácie Zákazník tiež prehlasuje, že si prečítal Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých sú obsiahnuté pravidlá spracovania osobných údajov Poskytovateľom služieb v súvislosti s využívaním Služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie.
 2. Počas procesu registrácie v Aplikácii je Zákazník povinný poskytnúť e-mailovú adresu (e-mail) a heslo.
 3. Zákazník je povinný e-mailovú adresu overiť. V prípade neoverenia adresy do 14 (slovom: štrnástich) dní, počnúc dňom nasledujúcim po dátume registrácie Zákazníka v Aplikácii, si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo zablokovať prístup Zákazníka k Účtu až do overenia e-mailovej adresy Zákazníkom alebo obmedziť prístup Zákazníka k Službám poskytovaným prostredníctvom Aplikácie.
 4. Registráciou Zákazníka v Aplikácii dochádza medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie Služieb elektronicky prostredníctvom Aplikácie, a to za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach.
 5. E-mailová adresa uvedená pri registrácii je zároveň prihlasovacím menom Zákazníka, ktoré umožňuje jeho identifikáciu v Aplikácii.
 6. Heslo Zákazníka je priradené k jeho prihlasovaciemu menu a chráni Účet Zákazníka pred prístupom neoprávnených osôb.
 7. V prípade Zákazníkov, ktorí sú právnickými osobami, môže registráciu v ich mene vykonať iba osoba oprávnená zastupovať Zákazníka v oblasti uzavretia a plnenia Zmluvy. Registrácia v Aplikácii vyžaduje, aby osoba konajúca v zastúpení Zákazníka predložila vyhlásenie, ktoré potvrdzuje skutočnosť, že je oprávnená uzavrieť Zmluvu v mene a na účet Zákazníka. V prípade nesúladu vyhlásenia so skutočnosťou môže Poskytovateľ služieb vo vzťahu k tejto osobe podniknúť všetky kroky stanovené zákonom alebo Obchodnými podmienkami a odmietnuť jej poskytnúť Služby.
 8. Pokiaľ osoba oprávnená zastupovať Zákazníka uvedená v ods. 7 vyššie nie je štatutárnym zástupcom Zákazníka, má Poskytovateľ služieb právo požiadať Zákazníka o nahliadnutie do dokumentu potvrdzujúceho oprávnenie splnomocnenca (napr. plnomocenstvo).
 9. Ihneď po dokončení procesu registrácie je Užívateľ povinný doplniť údaje Zákazníka priradené k Účtu v Aplikácii a uviesť aspoň: meno a priezvisko alebo obchodnú firmu spoločnosti a adresu bydliska alebo sídla.
 10. V prípade nesplnenia povinnosti uvedenej v ods. 9 vyššie získa postavenie Zákazníka:
  1. v prípade Zákazníkov využívajúcich platené Plány predplatného – kupujúci Predplatného, teda subjekt uvedený ako príjemca faktúry za Služby poskytované prostredníctvom Aplikácie;
  2. v prípade Zákazníkov, ktorí využívajú Skúšobné obdobie alebo bezplatný Plán predplatného – vystavovateľ prvej faktúry vygenerovanej Zákazníkom prostredníctvom
 11. Zákazník môže udeliť tretím osobám oprávnenie na prihlásenie sa do Aplikácie a na vykonávanie určitých činností v súlade s pridelenou Úlohou.
 12. V rámci vybraných Plánov predplatného má Zákazník možnosť pridať k svojmu účtu v Aplikácii jednu alebo viac ďalších spoločností. Počet spoločností, ktoré je možné pridať v rámci jednotlivých Plánov predplatného, je uvedený v Cenníku.

§4 SKÚŠOBNÉ OBDOBIE

 1. Po registrácii v Aplikácii získava Zákazník právo využiť jednorázové Skúšobné obdobie, aby sa zoznámil s funkciami ponúkanými v jednotlivých Plánoch predplatného a prispôsobil Aplikáciu jeho individuálnym potrebám.
 2. Počas Skúšobného obdobia Zákazník používa vybraný Plán predplatného. Zákazník môže kedykoľvek zmeniť aktuálne používaný plán Predplatného na iný. Zmena Plánu predplatného z vyššieho na nižšiu je možná za predpokladu, že Zákazník prispôsobí Účet podmienkam a funkciám poskytovaným v rámci vybraného nižšieho Plánu (napr. zníženie počtu Užívateľov Účtu na limit spojený s daným Plánom).
 3. Skúšobné obdobie končí uplynutím doby, na ktorú bolo udelené, alebo v okamihu zakúpenia vybraného Plánu predplatného. Informáciu o dĺžke trvania Skúšobného obdobia aktuálne ku dňu registrácie Zákazníka v Aplikácii, nájdete v Aplikácii na adrese: https://bitfaktura.sk/cennik.
 4. Po uplynutí Skúšobného obdobia Poskytovateľ služieb oznámi Zákazníkovi prostredníctvom Účtu v Aplikácii podmienky ďalšieho používania Aplikácie vo vzťahu k vyskúšanému Plánu predplatného a možnosti vykonania platby v rámci Predplatného, aby bol zachovaný prístup ku všetkým funkciám Účtu vo vybranom Pláne predplatného, alebo aby bol Plán predplatného zmenený na iný.
 5. Zachovanie prístupu k funkciám Účtu vo vybranom Pláne predplatného po Skúšobnom období vyžaduje, aby Zákazník zaplatil Predplatné vo výške určenej pre vybraný Plán av prípade výberu bezplatného Plánu – aby Účet prispôsobil podmienkam a funkciám poskytovaným v rámci tohto Plánu.

§5 NÁKUP A ZMENA PLÁNU PREDPLATNÉHO

 1. Po registrácii v Aplikácii je Zákazník oprávnený zakúpiť si jeden z platených Plánov predplatného ponúkaných Poskytovateľom služieb a využívať funkcie, ktoré sú v ňom dostupné, ktorých podrobný popis nájdete v Cenníku.
 2. Plán predplatného je možné zakúpiť po skončení Skúšobného obdobia aj počas jeho trvania.
 3. Kúpa platených Plánov predplatného sa uskutočňuje prostredníctvom Účtu v Aplikácii. Za účelom zakúpenia vybraného Plánu je Zákazník povinný označiť vybranú možnosť Predplatného na svojom Účte v Aplikácii a vykonať platbu.
 4. Pripísaním finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa služieb získa Zákazník prístup k vybranému Plánu predplatného na vybrané zúčtovacie obdobie.
 5. Poskytovateľ služieb umožňuje zmeniť Plán predplatného na vyššie aj nižšie, pričom zmena Plánu predplatného z vyššieho na nižšiu je možná za predpokladu, že Zákazník Účet prispôsobí podmienkam a funkciám poskytovaným v rámci vybraného nižšieho plánu (napr. zníženie počtu Užívateľov Účtu na limit spojený s daným Plánom).
 6. V prípade zmeny Plánu predplatného z nižšieho na vyššie je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi služieb príplatok. Výška príplatku bude určená ako súčin dní zostávajúcich do konca súčasného Zúčtovacieho obdobia a rozdielu medzi sadzbou nového a doterajšieho Predplatného v prepočte na jeden deň. Pripísaním príplatku na bankový účet Poskytovateľa služieb získa Zákazník prístup k vybranému vyššiemu Plánu predplatného.
 7. Zmena Plánu predplatného nemá vplyv na dĺžku trvania aktuálneho Zúčtovacieho obdobia, ktoré je pre Zákazníka záväzné.
 8. Zákazník berie na vedomie, že zmena Plánu predplatného z vyššieho na nižšiu je spojená s obmedzením funkcií Účtu na funkcie poskytované vo vybranom Pláne a môže mať za následok nemožnosť prístupu k údajom alebo dokumentom umiestneným na Účte. Podrobný zoznam funkcií, ktoré obsahujú jednotlivé Plány predplatného nájdete na Internetovej stránke v Cenníku.
 9. Zmenou Plánu predplatného z vyššieho na nižšie Zákazníkovi nevzniká nárok na vrátenie Predplatného vo výške úmernej k sume nového Predplatného ak počtu dní zostávajúcich do konca Zúčtovacieho obdobia.

§6 PLATBY

 1. Za poskytovanie Služieb zahrnutých do platených Plánov predplatného je Zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi služieb Predplatné. Výška Predplatného závisí na vybranom Pláne predplatného a Zúčtovacom období.
 2. Aktuálne sadzby Predplatného pre jednotlivé Plány predplatného sú uvedené v Cenníku. Sadzby Predplatného platné pre iné Zúčtovacie obdobie ako uvedené v Cenníku, sú dostupné v Účte Zákazníka v Aplikácii.
 3. Ak je čiastka uvedená v Cenníku čiastkou bez DPH, pripočíta sa k výške Predplatného daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných právnych predpisov.
 4. Platbu vykonáva Zákazník vopred za celú dĺžku trvania Zúčtovacieho obdobia prostredníctvom Účtu Zákazníka v Aplikácii. Výška Predplatného je nedeliteľná, takže Zákazník nemôže vykonať platbu za kratšiu ako celkové Zúčtovacie obdobie.
 5. Za účelom zakúpenia vybraného Plánu predplatného je Zákazník povinný označiť variant Predplatného, o ktorý má záujem v Aplikácii a poskytnúť správne a pravdivé údaje potrebné na vystavenie daňového dokladu Poskytovateľom služby, vrátane identifikačných údajov Zákazníka (meno, priezvisko a/alebo obchodná firma), adresy a čísla IČ DPH. Zákazník so sídlom v inej krajine ako Česká republika, ktorá má európske daňové identifikačné číslo, je povinný ho poskytnúť.
 6. Platba za Predplatné je vykonávaná spôsobom, ktorý si zvolil Zákazník. Spôsoby platby, ktoré sú aktuálne ku dňu realizácie platby, sú uvedené v platobnom formulári.
 7. Dátumom platby Predplatného je dátum pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa služieb.
 8. Do 14 dní odo dňa vykonania platby Poskytovateľ služieb vystaví a elektronicky doručí Zákazníkovi daňový doklad.
 9. Zákazník týmto súhlasí s elektronickým zasielaním daňových dokladov Poskytovateľom služieb.
 10. Za účelom zachovania prístupu k funkciám Účtu vo vybranom Pláne predplatného po uplynutí Skúšobného obdobia je nevyhnutné, aby Zákazník zaplatil Predplatné vo výške stanovenej pre vybraný Plán av prípade výberu bezplatného Plánu, aby Účet prispôsobil podmienkam a funkciám poskytovaným v rámci tohto Plánu.

§7 PROPAGAČNÉ KÓDY

 1. Poskytovateľ služieb má možnosť bezplatne poskytnúť Zákazníkovi Propagačný kód s určitou peňažnou alebo percentuálnou hodnotou, a to ako súčasť organizovanej propagačnej akcie alebo podľa individuálnej dohody so Zákazníkom.
 2. Propagačné kódy sa medzi sebou nepočítajú, ani ich nemožno pri jednej transakcii kombinovať, ibaže Poskytovateľ služieb v danom prípade také sčítanie či kombináciu výslovne povolí.
 3. Hodnota Propagačného kódu určená peňažnou čiastkou alebo percentuálnou hodnotou predstavuje hodnotu bez DPH, ktorá bude odpočítaná od hodnoty Predplatného bez DPH.
 4. Poskytovateľ služieb má právo odmietnuť uplatnenie Propagačného kódu v prípade uplynutia dátumu jeho platnosti – Propagačný kód teda uplynutím dátumu jeho platnosti prestáva byť použiteľný.
 5. Propagačné kódy nie je možné predať iným Zákazníkom ani ich vymeniť. Predovšetkým nie je možné Propagačný kód vymeniť za peňažné prostriedky.
 6. Vzhľadom na prípadnú možnosť zneužitia Propagačných kódov si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo odmietnuť uplatnenie Propagačného kódu vo vzťahu k Zákazníkovi bez udania dôvodu.

§8 TECHNICKÉ PODMIENKY A ZABEZPEČENIE

 1. Využívanie Služieb poskytovaných prostredníctvom Aplikácie vyžaduje splnenie nasledujúcich technických podmienok:
  1. Vlastníctvo Koncového zariadenia (počítačového alebo Mobilného zariadenia);
  2. Prístup na internet, ktorý zaručuje nepretržitý prístup k Službám počas ich používania;
  3. Nainštalovanie aktuálneho internetového prehliadača, napr. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge;
 2. Využívanie Služieb poskytovaných prostredníctvom Mobilnej aplikácie navyše predpokladá:
  1. Vlastníctvo Koncového zariadenia s vhodným operačným systémom;
  2. Nainštalovanie Mobilnej aplikácie na Koncové zariadenie.
 3. Aby mohol Užívateľ využívať Služby, musí mať tiež aktívnu e-mailovú adresu.
 4. Poskytovateľ služieb nie je povinný poskytovať Služby subjektom, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v odsekoch 1 až 2 vyššie.
 5. Za účelom správneho fungovania Aplikácie a využívania Služieb je Užívateľ povinný zabezpečiť, aby mal aktuálny softvér, a to najmä z hľadiska prípadného sťahovania nových verzií či aktualizácií.
 6. Poskytovateľ služieb používa súbory cookie (teda malé textové súbory, ktoré internetová stránka odosiela do počítača návštevníka alebo iného zariadenia pripojeného k internetu za účelom identifikácie prehliadača návštevníka alebo uloženie informácií alebo nastavení v internetovom prehliadači) na zhromažďovanie informácií súvisiacich s používaním Aplikácie Užívateľom. Podrobné účely a rozsah použitia vyššie uvedených súborov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.
 7. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu technického spôsobu poskytovania Služieb (napr. zmenu grafického návrhu) bez zhoršenia ich kvality alebo funkčnosti, a bez toho, aby bol dotknutý rozsah práv a povinností Zmluvných strán.
 8. Všetky dôverné údaje týkajúce sa Užívateľov sú odosielané pomocou šifrovaného protokolu HTTPS. Zvláštnou hrozbou spojenou s poskytovaním služieb elektronickým spôsobom je nebezpečenstvo získania prístupu a zásahu do údajov prenášaných cez internet neoprávnenými osobami. Aby sa zabránilo tomuto druhu nebezpečenstva (spočívajúcemu napr. v pôsobení rôznych typov počítačových vírusov, škodlivého softvéru alebo spywaru), je dôležité, aby Užívateľ Aplikácia na svojom Koncovom zariadení, prostredníctvom ktorého sa pripája k internetu, nainštaloval antivírusové programy a priebežne ich aktualizoval.
 9. Užívateľ by nemal používať Koncové zariadenia, ktoré nie sú chránené pred neoprávneným prístupom alebo za podmienok umožňujúcich neoprávneným osobám prezerať si údaje spracované prostredníctvom Aplikácie.
 10. Každý Užívateľ by mal navyše:
  1. Používať dostatočne silné heslá a neukladať heslá do Aplikácie ani nezdieľať prístupové údaje (prihlasovacie meno a heslo) s neoprávnenými osobami;
  2. Pravidelne meniť heslo, aby bola zachovaná bezpečnosť prístupových údajov;
  3. Vyhýbať sa klikaniu na podozrivé odkazy v e-mailoch.
 11. V prípade, že si Užívateľ všimne akýkoľvek nedostatok v prevádzke Aplikácie, podozrivého obsahu alebo bude mať pochybnosti o fungovaní Aplikácie, mal by prestať Aplikáciu používať a okamžite informovať Poskytovateľa služieb o zistených nedostatkoch.

§9 MOBILNÁ APLIKÁCIA

 1. Zákazník berie na vedomie, že prístup k funkciám v rámci vybraného Plánu predplatného prostredníctvom Mobilnej aplikácie a Internetových stránok sa môže líšiť. V prípade nesúladu popisu jednotlivých funkcií uvedených v týchto Obchodných podmienkach s funkciami Mobilnej aplikácie, je potrebné tento popis vzťahovať na Internetové stránky.
 2. Účet dostupný v Aplikácii a v Mobilnej aplikácii predstavuje rovnaký Účet a prihlásenie do neho prostredníctvom Mobilnej aplikácie sa vykonáva pomocou rovnakých prístupových údajov (prihlasovacie meno a heslo).
 3. Zákazník môže kedykoľvek skončiť používať Mobilnú aplikáciu tým, že ju odinštaluje z Mobilného zariadenia, čo nepovedie k vymazaniu Účtu v štandardnej verzii Aplikácie.
 4. Za zabezpečenie prenosu dát potrebných na stiahnutie, spustenie a používanie Mobilnej aplikácie na Mobilnom zariadení a prípadné pokrytie nákladov na tento prenos zodpovedá Zákazník alebo jeho Užívateľ.
 5. Na Mobilnú aplikáciu sa vzťahujú autorské práva Poskytovateľa služieb. Všetky grafické prvky, logá, ochranné známky a rozloženie rozhrania, zobrazené v aplikácii, sú predmetom právnej ochrany za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 6. Zákazníci sú povinní používať Mobilnú aplikáciu spôsobom, ktorý je v súlade s Obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami obchodov, z ktorých bola stiahnutá a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 7. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za chyby Aplikácie vyplývajúce z chýb vo fungovaní internetových obchodov (napr. Google Play a Apple App Store).

§10 AKTUALIZÁCIA APLIKÁCIE

 1. Poskytovateľ služieb bude s náležitou starostlivosťou priebežne aktualizovať Aplikáciu, najmä z hľadiska zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ktoré majú vplyv na riadne fungovanie Aplikácie alebo jej jednotlivých funkcií. Akékoľvek zmeny v Aplikácii sú vykonávané s prihliadnutím na čas potrebný na ich zavedenie a prevádzkové možnosti Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb nezodpovedá Zákazníkom za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nemožnosti prispôsobiť Aplikáciu zákonným požiadavkám v lehotách stanovených zákonom.
 2. Zákazníkovi nevznikajú dodatočné náklady za aktualizácie Aplikácie nad rámec plateného Predplatného.
 3. Poskytovateľ služieb je oprávnený aktualizovať Aplikáciu vo všetkých alebo ním zvolených Plánoch predplatného.
 4. Aktualizácie Aplikácie môžu priniesť zmeny v jej fungovaní. Poskytovateľ služby oznámi Zákazníkovi významné zmeny prostredníctvom Aplikácie alebo Internetovej stránky.
 5. Po vykonaní aktualizácie je povinnosťou Zákazníka skontrolovať, či sú vystavené dokumenty a generované správy správne.
 6. Aktualizácie Aplikácie budú vykonávané v súlade s účelom Aplikácie predpokladaným Poskytovateľom služieb a plánom jej vývoja.

§11 API

 1. Poskytovateľ služieb Aplikácie poskytuje Zákazníkovi rozhranie API (Application Programming Interface), ktoré umožňuje výmenu dát medzi Aplikáciou a aplikáciami tretích strán (ďalej len „API BitFaktura“).
 2. Zákazník je povinný používať rozhranie API BitFaktura iba za účelom plnenia Zmluvy a spôsobom popísaným v Obchodných podmienkach a na Internetovej stránke.
 3. Návod, ako integrovať aplikáciu tretích strán s Aplikáciou pomocou rozhrania API BitFaktura, je k dispozícii na adrese: https://bitfaktura.sk/api.
 4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie služieb tretími stranami uvedenými v predchádzajúcich odsekoch. Pravidlá pre používanie aplikácií tretích strán vyplývajú z obchodných podmienok týchto subjektov.
 5. Rozhranie API BitFaktura nesmie byť používané spôsobom, ktorý porušuje všeobecne platné právne predpisy, práva Poskytovateľa služieb či práva tretích osôb. Predovšetkým nie je povolené:
  • porušovať autorské práva, práva k ochranným známkam alebo iné označenia, ktoré môžu uvádzať príjemcu do omylu;
  • používať rozhranie API BitFaktura na výkon konkurenčných činností vo vzťahu k činnostiam Poskytovateľa služieb, ktoré spočívajú napríklad v podpore fakturačného procesu a vedenia účtovníctva alebo podpore prevádzkovania skladov, poskytnutím zákazníkovi nástrojov umožňujúcich tvorbu dokumentov, zhromažďovanie a spracovanie údajov alebo generovanie údajov;
  • využívať rozhranie API BitFaktura v škodlivom softvéri alebo softvéru spôsobujúcom škodu akémukoľvek subjektu.
 6. Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, práv Poskytovateľa služieb alebo práv tretích osôb spôsobené používaním Účtu alebo jeho konkrétnych funkcií v rámci rozhrania API BitFaktura Zákazníkom alebo osobami ním poverenými na užívanie účtu, a to najmä spôsobom, ktorý nie je v súlade s ich určením alebo Obchodnými podmienkami, zodpovedá Zákazník.
 7. Zákazník používa rozhranie API BitFaktura na vlastné riziko na základe dokumentov a informácií poskytnutých Poskytovateľom služieb. Poskytovateľ služieb vynakladá maximálne úsilie na to, aby bolo rozhranie API BitFaktura bezchybné, ale nezaručuje spoľahlivosť jeho fungovania.
 8. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za dáta, ktoré boli zadané v Aplikácii pomocou rozhrania API BitFaktura.
 9. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za kvalitu a správnosť fungovania aplikácií tretích strán, pokiaľ niečo iné priamo nevyplýva z ustanovení týchto Obchodných podmienok.
 10. V prípade porušenia Obchodných podmienok vrátane pravidiel používania rozhrania API BitFaktura stanovených v tomto článku, ako aj v prípade technických problémov pri prevádzke rozhrania API BitFaktura, má Poskytovateľ služieb právo odoprieť Zákazníkovi prístup k rozhraniu API BitFaktura alebo ho vyzvať, aby okamžite prestal rozhranie API BitFaktura používať.
 11. V rámci rozhrania API BitFaktura môže byť obmedzený limit a rozsah otázok pre daný Plán predplatného. Poskytovateľ služieb si tiež vyhradzuje možnosť spoplatnenia prístupu k rozhraniu API BitFaktura za podmienok uvedených na Internetovej stránke.

§12 PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje vynaložiť náležitú starostlivosť na zabezpečenie riadneho fungovania Aplikácie a riadneho poskytnutia Služieb, ako aj na ochranu údajov a dokumentov zhromaždených Zákazníkom prostredníctvom Aplikácie.
 2. Poskytovateľ služieb vynaloží maximálne úsilie na to, aby boli Služby Zákazníkovi poskytované nepretržite, nerušene a v súlade s podmienkami stanovenými v Obchodných podmienkach. Poskytovateľ služieb si však vyhradzuje právo dočasne prerušiť prístup k Službám z dôvodu údržby, opravy, aktualizácie alebo rozšírenia Aplikácie alebo Služieb – ak bude takáto odstávka nutná. Poskytovateľ služieb bude informovať Zákazníka o Technickej odstávke správou zverejnenou v Aplikácii.
 3. Poskytovateľ služieb je povinný plánovať Technické odstávky tak, aby boli pre Užívateľa čo najmenej obmedzujúce.
 4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zverejniť informácie o poskytovaní služeb Zákazníkovi na Internetovej stránke Poskytovateľa služieb a v informačných a marketingových materiáloch Poskytovateľa služieb (vrátane predajných prezentácií) na informačné, obchodné a propagačné účely Poskytovateľa služieb. Zákazník súhlasí s tým, aby Poskytovateľ služieb na tento účel používal jeho logo a obchodnú firmu.
 5. Zákazník je povinný používať Služby spôsobom, ktorý nezasahuje do ich prevádzky, a spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a všetkými pokynmi alebo dokumentmi, ktoré mu Poskytovateľ služieb poskytol v súvislosti s uzavretím alebo plnením Zmluvy.
 6. Zákazník je povinný prečítať si popisy a pokyny týkajúce sa prevádzky Aplikácie a jej jednotlivých funkcií, ktoré sa nachádzajú na internetovej stránke alebo sa objavujú počas používania Aplikácie.
 7. Zákazník je povinný vykonávať svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi a spracovávať osobné údaje v súlade s GDPR.
 8. Zákazník zodpovedá za to, aby dokumenty evidované v Aplikácii boli v súlade so skutočnosťou.
 9. Zákazník je povinný poskytovať Poskytovateľovi služieb pravdivé a aktuálne údaje av prípade ich zmeny o tom bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb, inak mu hrozí, že budú za aktuálne považované údaje, ktoré poskytol skôr. Poskytovateľ služieb je oprávnený kedykoľvek podniknúť kroky na overenie pravdivosti a platnosti údajov poskytnutých Zákazníkom.
 10. Bez získania predchádzajúceho súhlasu od Poskytovateľa služieb Zákazník nemá právo sprístupniť Služby tretím osobám na používanie akýmkoľvek spôsobom (plateným alebo bezplatným) a používať Služby spolu s tretími osobami, pokiaľ takáto možnosť nebola výslovne stanovená v týchto Obchodných podmienkach.
 11. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť voči tretím osobám za používanie Aplikácie týmito osobami, ibaže tieto osoby používali Aplikáciu v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok a taktiež v súlade s udelenou Licenciou.
 12. Zákazník je povinný overiť správnosť dokumentov, reportov a výpočtov vytvorených v Aplikácii z hľadiska obsahovej správnosti, vrátane formálneho a účtovného hľadiska.
 13. Na e-mailovú adresu Užívateľa môžu byť zasielané technické, systémové a prevádzkové informácie týkajúce sa fungovania Aplikácie, ktoré nepredstavujú obchodné oznámenie v zmysle z.n.s.i.s.
 14. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s obsahom správ a ďalších oznámení, ktoré mu posiela Poskytovateľ služieb, a dodržiavať všetky prípadné odporúčania Poskytovateľa služieb uvedené v týchto správach a oznámeniach, ako aj zdržať sa používania Služieb v termínoch určených na vykonávanie údržby alebo aktualizácií – v prípade, že to priamo vyplýva z obsahu správy.
 15. Zákazník zodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie Zmluvy a porušenie ustanovení týchto Obchodných podmienok svojimi Užívateľmi, teda osobami, ktorým poskytuje oprávnenie na používanie Účtu, a zodpovedá za konanie a opomenutie vyššie uvedených osôb rovnako ako za vlastné konanie a opomenutie.
 16. Užívateľ nesmie v Aplikácii zverejňovať obsah a dáta, ktoré sú nezákonné alebo v rozpore s dobrými mravmi. Predovšetkým je neprípustné v Aplikácii zverejňovať obsah, ktorý porušuje autorské práva tretích osôb, obsah porušujúci cudzie osobnostné práva a vulgarizmy.
 17. V prípade získania spoľahlivých informácií o nezákonnej povahe dát zverejnených Užívateľom v Aplikácii alebo činností súvisiacich s nimi, je Poskytovateľ služieb oprávnený okamžite znemožniť Užívateľovi v prístupe k týmto dátam.
 18. Zodpovednosť za správnosť, platnosť, úplnosť a zákonnosť dát zadaných v Aplikácii nesie Zákazník. Poskytovateľ služieb nekontroluje správnosť, spôsob a druh dát zadávaných Zákazníkom a nezodpovedá za to, keď Zákazník predloží daňovým orgánom nesprávne vygenerovaný dokument alebo dokument vychádzajúci z chybných dát vygenerovaný prostredníctvom Aplikácie.

§13 ZODPOVIEDNOSŤ

 1. V rozsahu prípustnom podľa platných právnych predpisov poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody vyplývajúce z:
  1. Nesplnenie technických podmienok Služieb podľa čl. 8 ods. 1–2 Obchodných podmienok Užívateľom;
  2. chýbajúceho prístupu alebo prerušenia prístupu k internetu zo strany Užívateľa;
  3. nedostatkov pri používaní Služieb Užívateľovi vrátane nedodržania bezpečnostných pravidiel popísaných v Obchodných podmienkach;
  4. chybných alebo chýbajúcich dát poskytnutých Zákazníkom alebo jeho Užívateľom;
  5. konanie Technické odstávky z dôvodov uvedených v čl. 12 ods. 2 Obchodných podmienok za predpokladu, že Technická odstávka nepresiahne za sebou idúcich 48 hodín;
  6. konanie Technické odstávky, ako aj trvalé alebo dočasné neschopnosti poskytovať Služby z dôvodov, ktoré Poskytovateľ služieb nemôže ovplyvniť, alebo ktoré vyplývajú z udalostí, za ktoré Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť;
  7. nefunkčnosti alebo chybného fungovania softvéru tretích strán používaného Zákazníkom alebo Poskytovateľom služieb;
  8. straty prístupových údajov (prihlasovacieho mena a hesla) používaných na prihlásenie do Aplikácie;
  9. poskytnutie prístupových údajov (prihlasovacieho mena a hesla), ktoré sú používané na prihlásenie do Aplikácie, tretím osobám, ako aj získanie prístupu k Účtu neoprávnenými osobami v dôsledku toho, že Užívateľ používa nezabezpečené Koncové zariadenia;
  10. nedostatočného overenia Užívateľom správnosti dokumentov, reportov a výpočtov vygenerovaných v Aplikácii z obsahového hľadiska;
  11. straty dát nachádzajúcich sa v Účte, ak bol Účet vymazaný za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach;
  12. straty dát nachádzajúcich sa v Účte spôsobené vyššou mocou alebo okolnosťami na strane Zákazníka alebo jeho Užívateľa;
  13. nebezpečenstvo spojené s používaním internetu: hackerských útokov, napadnutia systému počítačovými vírusmi alebo podobných udalostí;
  14. neznalosti alebo nedodržiavania ustanovení Obchodných podmienok zo strany Užívateľa, vrátane príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť;
  15. používanie Aplikácie Užívateľom spôsobom, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  16. umiestnenie nezákonných dát v Aplikácii Zákazníkom alebo jeho Užívateľom;
  17. použitie e-mailovej adresy osoby, ktorá s tým nesúhlasila, neoprávnenou osobou počas procesu registrácie;
  18. a z iných okolností, za ktoré Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť.
 2. Vylučuje sa zodpovednosť Poskytovateľa služieb za vady.
 3. Nezávisle na ustanoveniach vyššie uvedeného odseku 1 zodpovedá Poskytovateľ služieb iba za neplnenie alebo nesprávne plnenie Zmluvy, vrátane takého poskytovania Služieb, ktoré sú výsledkom zavineného a úmyselného konania Poskytovateľa služieb. Celková zodpovednosť Poskytovateľa služieb vo vzťahu k Zákazníkovi je vždy obmedzená (limitovaná) do výšky aktuálneho Predplatného zaplateného Zákazníkom za poskytovanie Služieb a vzťahuje sa iba na skutočnú škodu.
 4. Poskytovateľ služieb je oprávnený dočasne zablokovať prístup Zákazníka k Službám alebo vybraným funkciám Účtu v prípade porušenia alebo podozrenia porušenia ustanovení Obchodných podmienok zo strany Zákazníka alebo jeho Užívateľa alebo porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj v prípade zistenia, že Zákazník alebo jeho Užívateľ konajú v neprospech Poskytovateľa služieb. Počas pozastavenia Účtu je Zákazník povinný podniknúť kroky na odstránenie dôvodov jeho pozastavenia a po ich odstránení je povinný to bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi služieb. Poskytovateľ služieb obnoví prístup Zákazníka k Službám hneď potom, čo pominie dôvod pozastavenia Účtu. Poskytovateľ služieb má v prípade pozastavenia prístupu k Službám trvajúceho dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní a za predpokladu, že dôvody na jeho pozastavenie nepominú, právo ukončiť Zmluvu so Zákazníkom s okamžitou účinnosťou. Ustanovenia čl. 14 ods. 5 až 7 Obchodných podmienok sa uplatnia obdobne. Ustanoveniami tohto odseku nie sú dotknuté ostatné práva Poskytovateľa služieb stanovené v týchto Obchodných podmienkach.
 5. Doba trvania blokácie Účtu nepredlžuje Zákazníkovi dobu poskytovania Služieb v rámci zaplateného Predplatného o dobu blokácie.
 6. Zákazník berie na vedomie a prijíma, že Aplikácia je len podporným nástrojom pre vedenie účtovníctva Zákazníka, a preto Poskytovateľ služieb nezodpovedá za podnikateľskú činnosť vykonávanú Zákazníkom a jeho účtovníctvo.
 7. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za obsah reklamy a propagačných materiálov umiestnených v Aplikácii alebo zasielaných Zákazníkom tretími osobami alebo na žiadosť tretích osôb v rámci spolupráce Poskytovateľa služieb s týmito subjektmi, ako aj za cenu a kvalitu výrobkov a služieb inzerovaných v týchto reklamách.
 8. Zákazník týmto berie na vedomie a potvrdzuje svoj záväzok nahradiť škodu a oslobodiť Poskytovateľa služieb od zodpovednosti v prípade všetkých strát, náhrad škody a zásadných nákladov, ktoré vznikajú Poskytovateľovi služieb v dôsledku nárokov tretích strán voči nemu uplatnených, ktoré vyplývajú z používania Aplikácie Zákazníkom alebo jeho Užívateľom spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami alebo podmienkami Licencie.

§14 DOBA TRVANIA PLATNOSTI A UKONČENIE ZMLUVY

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Každá strana má právo Zmluvu vypovedať:
  1. v prípade Zákazníkov podaním výpovede:
   • písomne na adresu sídla Poskytovateľa služieb: BitFaktura s.r.o., K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, alebo
   • elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu: info@bitfaktura.sk;
  2. v prípade Poskytovateľa služieb podaním výpovede:
   • písomne na adresu (podľa situácie) miesta podnikania alebo sídla Zákazníka, alebo
   • elektronicky zaslaním na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorá je jeho prihlasovacím menom v Aplikácii, alebo na e-mailovú adresu, ktorá je v účte Zákazníka v Aplikácii uvedená ako kontaktná adresa,
  3. a to s jednomesačnou výpovednou lehotou s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca, čo znamená, že k ukončeniu Zmluvy so Zákazníkom dochádza ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom jedna Strana doručila druhej Strane výpoveď Zmluvy (pokiaľ Obchodné podmienky neustanovujú inak).
 3. Pokiaľ Zákazník vypovie Zmluvu počas Zúčtovacieho obdobia plateného Plánu predplatného, bude Zmluva ukončená uplynutím posledného dňa Zúčtovacieho obdobia, za ktoré bolo Predplatné zaplatené.
 4. Zákazník má právo kedykoľvek ukončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou a bez udania dôvodu vymazaním Účtu z Aplikácie s tým, že v dôsledku ukončenia Zmluvy týmto spôsobom nemá Zákazník nárok na pomerné vrátenie Predplatného zaplateného za nevyužitú časť Zúčtovacieho obdobia.
 5. Poskytovateľ služieb má právo ukončiť Zmluvu s okamžitou účinnosťou, pokiaľ:
  • Poskytovateľ služieb zistí, že Zákazník alebo jeho Užívateľ používa alebo používal Služby poskytované Poskytovateľom služieb tak, že zjavne porušuje ustanovenia Obchodných podmienok, právnych predpisov, zásady poctivého obchodného styku alebo tak, že koná v neprospech Poskytovateľa služieb alebo iných Užívateľov Aplikácie;
  • Poskytovateľ služieb zistí, že Zákazník pri platbe za Predplatné alebo počas plnenia Zmluvy poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, a to obzvlášť pokiaľ použil nepravdivé, falšované alebo neplatné dokumenty;
  • Zákazník alebo jeho Užívateľ vykonáva činnosti smerujúce k získaniu neoprávneného prístupu k informatickému komunikačnému systému Poskytovateľa služieb, a to najmä narušením zabezpečenia;
  • nastane jeden z prípadov uvedených v čl. 17 ods. 4 Obchodných podmienok (porušenie podmienok Licencie).
 6. Oznámenie o ukončení Zmluvy s okamžitou platnosťou, uvedené v odseku 5 vyššie, bude Zákazníkovi doručené písomne alebo elektronicky na adresu uvedenú v odseku 2b. S okamihom účinného doručenia oznámenia Zákazníkovi má Poskytovateľ služieb právo zablokovať alebo obmedziť prístup Zákazníka k Účtu a zároveň Účet Zákazníka odstrániť.
 7. V situáciách popísaných v čl. 14 ods. 5 Obchodných podmienok nemá Zákazník nárok na pomerné vrátenie Predplatného zaplateného za nevyužitú časť Zúčtovacieho obdobia.
 8. Pokiaľ Poskytovateľ služieb zistí, že na Účte Zákazníka nebola žiadna aktivita po dobu najmenej 12 mesiacov, čím sa rozumie neprihlasovanie Zákazníka alebo jeho Užívateľov na Účet, má Poskytovateľ služieb právo ukončiť zmluvu s okamžitou platnosťou za podmienok uvedených v ods. 2. 6 vyššie.
 9. Ukončenie Zmluvy sa rovná vymazaniu Účtu Zákazníka v Aplikácii, ibaže je v ďalších ustanoveniach Obchodných podmienok stanovené inak.
 10. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že vymazanie Účtu v Aplikácii pre neho znamená stratu všetkých dát zhromaždených v rámci tohto Účtu, vrátane dát vložených inými Užívateľmi Účtu.
 11. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody spôsobené Zákazníkovi z dôvodu vymazania Účtu Zákazníka, vrátane škôd vzniknutých v dôsledku straty dát nachádzajúcich sa v Účte, pokiaľ bol Účet vymazaný za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 12. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služieb Zákazníkovi, vrátane vymazania Účtu Zákazníka, ak bol opätovne vytvorený po ukončení Zmluvy zo strany Poskytovateľa služieb z dôvodov uvedených v ods. 5 vyššie.

§15 AUTORSKÉ PRÁVA

 1. Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb alebo jeho subdodávatelia sú nositeľmi všetkých autorských práv vo vzťahu k Aplikácii a jej prvkom, ktoré majú povahu diela v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským ao zmene niektorých zákonov. Akékoľvek kopírovanie, šírenie alebo spracovanie Aplikácie alebo jej prvkov, vrátane kopírovania fotografií a iných grafických materiálov a použitia pretlače textov zverejnených v Aplikácii bez výslovného písomného súhlasu Poskytovateľa služieb, predstavuje porušenie vyššie uvedených autorských práv a bude predmetom okamžitej reakcie Poskytovateľa služieb, vrátane vedenia Užívateľa k zodpovednosti za škodu.
 2. Užívateľ je oprávnený používať Aplikáciu a iné diela zverejnené v Aplikácii iba na účel av rozsahu vyplývajúcom z týchto Obchodných podmienok a funkcií, ktoré mu Poskytovateľ služieb sprístupnil podľa vybraného Plánu predplatného.

§16 LICENCIA

 1. Uzavretím Zmluvy Poskytovateľ služieb udeľuje Zákazníkovi nevýhradnú, neprenosnú a nesublicencovateľnú licenciu na používanie Aplikácie v rozsahu, ktorý je v súlade s ustanoveniami Obchodných podmienok a Plánom predplatného vybraným Zákazníkom. Licencia sa udeľuje Zákazníkovi na dobu účinnosti Zmluvy a nie je územne obmedzená (ďalej len „Licencia“). Licencia sa vzťahuje aj na všetky nové verzie a aktualizácie Aplikácie poskytované Poskytovateľom služby po dobu účinnosti Zmluvy, pokiaľ budú vytvorené.
 2. Licencia sa udeľuje na tieto oblasti používania:
  1. používanie Aplikácie prostredníctvom Koncového zariadenia v rozsahu vyplývajúcom z uzavretej Zmluvy a Plánu predplatného vybraného Zákazníkom;
  2. spúšťanie, zobrazovanie, prístup, zadávanie údajov, zmena a vymazanie údajov, prezeranie údajov, zhromažďovanie a ukladanie údajov, vyhľadávanie údajov v rámci Aplikácie prostredníctvom Koncového zariadenia;
  3. poskytovanie prístupu k Aplikácii Užívateľom za podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach.
 3. Poskytovateľ služieb nemá nárok na samostatnú odmenu za udelenie Licencie podľa ustanovení tohto článku, s výnimkou Predplatného uvedeného v čl. 6 ods. 1 Obchodných podmienok.
 4. Zákazník nie je oprávnený:
  1. používať, kopírovať a sťahovať Aplikáciu alebo akékoľvek iné než vlastné údaje Zákazníka na iné účely ako účel plnenia Zmluvy;
  2. prekladať, prispôsobovať, meniť ani upravovať Aplikáciu;
  3. sprístupňovať Aplikáciu pre bezplatné alebo spoplatnené používanie tretím osobám, teda osobám mimo schválenú skupinu Užívateľov;
  4. pretvárať, upravovať, vykonávať reverzné inžinierstvo či spätné programovanie (reverse engineering), dekompilovať alebo rozoberať kód Aplikácie alebo jeho časti, ani inak určovať zdrojový kód a vytvárať z Aplikácie odvodené diela;
  5. používať zdrojové kódy Aplikácie ako celok alebo ich časti.
 5. Zákazník zabezpečí, aby každý Užívateľ Aplikácie, ktorý používa Aplikáciu na základe Licencie udelenej Zákazníkovi, konal v súlade s podmienkami Licencie stanovenými v tomto článku a berie na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva, vrátane majetkových práv autorských k Aplikácii a jej aktualizáciu prislúcha Poskytovateľovi služieb alebo jeho subdodávateľom.
 6. Bez ohľadu na ďalšie práva a prostriedky právnej ochrany, ktoré má Poskytovateľ služieb k dispozícii, pokiaľ sa Zákazník dozvie, že Užívateľ porušuje podmienky Licencie, bezodkladne túto skutočnosť oznámi Poskytovateľovi služieb a uplatní potrebné kroky na zabezpečenie toho, aby Užívateľ prestal porušovať vyššie uvedené podmienky, pričom bude zároveň Poskytovateľa služieb o uplatnených krokoch informovať.
 7. Akékoľvek nesplnenie povinností stanovených v tomto článku Užívateľom bude považované za porušenie Licencie Zákazníkom.
 8. Zákazník berie na vedomie, že Aplikácia nie je zásadne nikdy bezchybná a že výskyt chýb nepredstavuje porušenie Licencie.
 9. Pokiaľ Zákazník zistí podstatnú chybu, ktorá významne ovplyvňuje používanie Aplikácie Zákazníkom a nahlási túto chybu Poskytovateľovi služieb počas trvania licencie, Poskytovateľ služieb vynaloží maximálne úsilie, ktoré od neho možno rozumne predpokladať, aby opravil časť Aplikácie spôsobujúce podstatné chyby prostredníctvom opravy alebo novej verzie (podľa vlastného uváženia) – a to za predpokladu, že takáto chyba nie je výsledkom žiadnej úpravy, zmeny alebo doplnenia Aplikácie, ktoré neboli vykonané Poskytovateľom služieb alebo osobou poverenou Poskytovateľom služieb, alebo nebola spôsobená nesprávnym používaním, zneužitím alebo poškodením Aplikácie alebo používaním Aplikácie v spojení s iným softvérom alebo na nekompatibilnom zariadení.
 10. S výhradou vyššie uvedeného odseku a v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi Poskytovateľ služieb vylučuje všetky ostatné záruky týkajúce sa Aplikácie a služieb poskytovaných Poskytovateľom služby na základe Licencie, a to či už výslovné alebo konkludentné, vrátane, ale nie výlučne, konkludentných záruk predajnosti alebo vhodnosti na určitý účel.
 11. Poskytovateľ služieb nie je povinný poskytovať aktualizácie ani nové verzie Aplikácie, pokiaľ Obchodné podmienky neustanovujú inak.

§17 REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPORU

 1. Zákazník má právo podať reklamáciu týkajúcu sa Aplikácie, vrátane Služieb, ktoré sú v rámci nej poskytované. Reklamáciu je potrebné odoslať Poskytovateľovi služieb elektronicky na e-mailovú adresu: info@bitfaktura.sk.
 2. Spôsob uplatnenia reklamácie uvedený v čl. 18 ods. 1 Obchodných podmienok je záväzný a je predpokladom pre účinné uplatnenie reklamácie.
 3. Reklamácia by mala obsahovať popis skutočností, ktoré zakladajú dôvod reklamácie, údaje umožňujúce identifikovať Zákazníka v Aplikácii a uvedenie rozsahu požiadavky a jeho stručné odôvodnenie.
 4. Pred uplatnením reklamácie je Zákazník povinný skontrolovať, či nedostatky pri poskytovaní Služieb nevyplývajú z dôvodov, za ktoré Poskytovateľ služieb nezodpovedá, ako napríklad z nesplnenia technických podmienok uvedených v čl. 8 ods. 1 Obchodných podmienok.
 5. Poskytovateľ služieb odpovie na reklamáciu do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia správne uplatnenej reklamácie, teda takej, ktorá obsahuje aspoň informácie uvedené v odseku 3 vyššie. Na dodržanie lehoty uvedenej v prvej vete stačí zaslať Zákazníkovi odpoveď na reklamáciu posledný deň lehoty.
 6. Poskytovateľ služieb zašle odpoveď na reklamáciu elektronicky na e-mailovú adresu Zákazníka, ktorá je jeho prihlasovacím menom v Aplikácii, alebo na e-mailovú adresu, ktorá je kontaktnou adresou Zákazníka.
 7. V situácii, keď informácie poskytnuté Zákazníkom neumožňujú vybavenie reklamácie alebo vyžadujú doplnenie, si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo požiadať Zákazníka o doplnenie informácií týkajúcich sa reklamácie. V tomto prípade sa lehota uvedená v odseku 5 vyššie počíta odo dňa doplnenia informácií Zákazníkom. Pokiaľ sa ukáže, že problémy s prístupom do Aplikácie alebo k Službám vyplývajú z dôvodov na strane Zákazníka, nie je Poskytovateľ služieb povinný na uplatnenú reklamáciu reagovať.
 8. Poskytovateľ služieb nebude posudzovať reklamáciu, ktorá neobsahuje údaje umožňujúce identifikáciu Zákazníka.

§18 ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

 1. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonávať zmeny Obchodných podmienok zo závažných dôvodov, a to:
  1. spôsobených potrebou zmien v technologickej, ekonomickej alebo organizačnej oblasti činnosti Poskytovateľa služieb;
  2. spôsobených potrebou zmien v štruktúre alebo obsahu Aplikácie alebo v ponuke Poskytovateľa služieb;
  3. z dôvodu zmeny rozsahu Služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb, úpravou, zavedením nových alebo zrušením doterajších funkcií alebo Služieb, na ktoré sa vzťahujú Obchodné podmienky;
  4. z dôvodu zabezpečenia informácií, ktoré sú získavané alebo spracovávané v súvislosti s poskytovaním Služieb, na ktoré sa vzťahujú Obchodné podmienky;
  5. z dôvodu zmien všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na obsah Obchodných podmienok, vrátane práv a povinností vyplývajúcich z Obchodných podmienok alebo zmien vo výklade vyššie uvedených právnych predpisov v dôsledku rozsudkov súdov a rozhodnutí, príkazov, odporúčaní, pokynov príslušných úradov alebo orgánov;
  6. z dôvodu potreby prispôsobiť Obchodné podmienky odporúčaniam, príkazom, rozsudkom, pokynom alebo rozhodnutiam príslušných úradov alebo orgánov;
  7. z dôvodu potreby opraviť zjavné chyby alebo pisárske chyby, vyplniť medzery alebo vyjasniť nepresnosti v Obchodných podmienkach, ktoré nemožno odstrániť výkladom ustanovení Obchodných podmienok;
  8. z dôvodu zmeny subdodávateľa alebo subdodávateľov Poskytovateľa služieb, uvedených v prílohe 1 k Obchodným podmienkam ohľadom pravidiel spracovania osobných údajov.
 2. Zmena Cenníka nepredstavuje zmenu Obchodných podmienok a Poskytovateľ služieb ju môže vykonať kedykoľvek. Zmena Cenníka nemá vplyv na podmienky poskytovania už zaplatených Služieb.
 3. Poskytovateľ služieb oznámi Zákazníkovi navrhované zmeny Obchodných podmienok najneskôr sedem dní pred plánovaným dátumom nadobudnutia ich účinnosti.
 4. Pokiaľ pred plánovaným dátumom nadobudnutia účinnosti zmien Obchodných podmienok Zákazník tieto zmeny nenámitne u Poskytovateľa služieb, má sa za to, že s nimi Zákazník súhlasí.
 5. Zákazník má právo pred dátumom plánovaného nadobudnutia účinnosti zmien Obchodných podmienok vypovedať Zmluvu s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti zmien Obchodných podmienok. Výpoveď Zmluvy je potrebné podať elektronicky odoslaním na e-mailovú adresu Poskytovateľa služieb: info@bitfaktura.cz alebo písomne zaslaním na adresu sídla Poskytovateľa služieb: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, Česká republika.
 6. Výpoveď Zmluvy v elektronickej forme sa považuje za doručenú okamihom, kedy je vložená do prostriedkov elektronickej komunikácie takým spôsobom, aby sa Poskytovateľ služieb mohol zoznámiť s jej obsahom. Výpoveď Zmluvy podaná v inej ako elektronickej forme sa považuje za doručenú okamihom jej účinného doručenia Poskytovateľovi služieb. V prípade doručenia výpovede Poskytovateľovi služieb po dátume nadobudnutia účinnosti zmien Obchodných podmienok, skončí Zmluva dňom doručenia výpovede Poskytovateľovi služieb.
 7. V prípade vypovedania Zmluvy Zákazníkom nemá Zákazník nárok na vrátenie pomernej časti zaplateného Predplatného za nevyužitú časť Zúčtovacieho obdobia.
 8. Zmena Obchodných podmienok, ktorá je spôsobená rozšírením funkcií Aplikácie, funkciou doterajších Služieb alebo zavedením nových Služieb nepredstavuje zmenu, na základe ktorej má Zákazník právo vypovedať Zmluvu, ibaže by nepriaznivo ovplyvnila pravidlá poskytovania Služieb na základe uzavretej Zmluvy.

§19 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Poskytovateľ služieb spracováva osobné údaje Užívateľov podľa pravidiel popísaných v Zásadách ochrany osobných údajov av súlade s GDPR. Tým, že Užívateľ používa Aplikáciu zároveň potvrdzuje, že si prečítal Zásady ochrany osobných údajov a súhlasí s ustanoveniami, ktoré obsahujú.
 2. Vzhľadom na skutočnosť, že plnenie Zmluvy zahŕňa spracovanie osobných údajov Poskytovateľom služieb menom av prospech Zákazníka, Zákazník, ktorý uzatvára Zmluvu, zároveň prijíma podmienky poverenia spracovaním Osobných údajov, ktoré sú uvedené v Pravidlách spracovania osobných údajov. Pravidlá spracovania osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.

§20 DÔVERNOSŤ

 1. Za dôverné informácie sa považujú akékoľvek informácie poskytnuté jednou zo Strán druhej Strane, bez ohľadu na spôsob ich poskytnutia (ústne, písomne, elektronicky), s výnimkou tých informácií, ktoré sú v okamihu sprístupnenia alebo poskytnutia druhej Strane jasne označené ako nedôverné, a ďalej akékoľvek hospodárske, obchodné, technické, technologické, právne, organizačné informácie a know-how, ktoré nie sú verejne prístupné, ako aj iné informácie s ekonomickou hodnotou týkajúce sa jednej zo Strán alebo jej spolupracovníkov a zmluvných partnerov, získané druhou Stranou v súvislosti s plnením alebo počas plnenie Zmluvy. V prípade akýchkoľvek pochybností Strany ohľadom dôvernosti informácií, ktoré jej boli poskytnuté, sa má za to, že ide o dôverné informácie.
 2. Každá zo Strán sa zaväzuje, že akékoľvek dôverné informácie, ktoré jej poskytne a sprístupní druhá Strana, budú uchovávané v úplnej tajnosti a dôvernosti, budú použité iba na účely súvisiace s uzavretím Zmluvy alebo jej plnením a že nebudú poskytnuté alebo sprístupnené žiadnej tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho súhlasu dotknutej Strany vyjadreného aspoň v písomnej forme.
 3. Každá zo Strán sa zaväzuje, že nebude kopírovať, reprodukovať ani žiadnym spôsobom šíriť dôverné informácie s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na plnenie Zmluvy, pričom v takom prípade budú všetky také kópie majetkom Strany, ktorá informácie poskytla. Každá zo Strán sa zaväzuje zaistiť zodpovedajúci a bezpečný spôsob uchovávania všetkých získaných dôverných informácií v období, keď sú u nej uchovávané alebo pod jej kontrolou.
 4. Strany súhlasia s tým, že povinnosť zachovávať dôvernosť sa nevzťahuje na informácie:
  1. k, ktoré sú všeobecne známe;
  2. ktoré zverejnila tá Strana, ktoré sa týkajú;
  3. ktoré boli zverejnené Stranou s predchádzajúcim súhlasom druhej Strany vyjadreným aspoň v písomnej forme;
  4. vo vzťahu ku ktorým povinnosť zverejnenia vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
  5. ktorých zverejnenie je nevyhnutné na účely postúpenia pohľadávok alebo uplatnenia nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 5. Povinnosť mlčanlivosti trvá po dobu účinnosti Zmluvy, ako aj po neurčitú dobu, po uplynutí doby, na ktorej bola dojednaná alebo po jej ukončení z akéhokoľvek dôvodu.

§21 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto Obchodné podmienky boli vypracované v slovenskom jazyku. Slovenská jazyková verzia je jediným základom pre výklad ustanovení Zmluvy.
 2. Využívanie akýchkoľvek doplnkových služieb poskytovaných Poskytovateľom služieb alebo spolupracujúcimi externými subjektmi, ktoré nespadajú do základných Služieb uvedených v týchto Obchodných podmienkach, sa uskutočňuje za podmienok stanovených v Dodatočných obchodných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienk.
 3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na poskytovanie služieb prostredníctvom Aplikácie inými subjektmi než Poskytovateľom služieb, pričom tieto subjekty nesú v tejto oblasti plnú zodpovednosť, ibaže je v Obchodných podmienkach alebo Dodatočných obchodných podmienkach stanovené niečo iné.
 4. Korešpondencia vrátane všetkých oznámení, informácií a iných oznámení bude Zákazníkovi doručovaná v slovenskom jazyku.
 5. Vo vzťahu k otázkam, ktoré nie sú upravené v Obchodných podmienkach, vrátane príloh k Obchodným podmienkam, sa uplatnia všeobecne záväzné právne predpisy.
 6. S výhradou odlišných ustanovení Obchodných podmienok môže Zákazník a každý Užívateľ Aplikácie komunikovať s Poskytovateľom služieb nasledujúcim spôsobom:
  1. elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy: info@bitfaktura.sk;
  2. písomne poštou na adresu: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, Česká republika.
 7. Poskytovateľ služieb komunikuje so Zákazníkom elektronicky, telefonicky alebo písomne poštou na základe údajov uvedených v jeho Účte v Aplikácii, pokiaľ nie je v Obchodných podmienkach stanovené inak.
 8. Bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa služieb vyjadreného aspoň v písomnej forme, Zákazník nemôže úplne ani sčasti previesť práva a povinnosti spojené s plnením Zmluvy na tretie osoby. Súčasný Zákazník je spoločne s novým Zákazníkom zodpovedný za vyrovnanie všetkých dlžných súm súvisiacich s používaním Účtu do dňa prevodu práv a povinností súvisiacich so Zmluvou.
 9. Konštatovanie neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Obchodných podmienok spôsobom predpokladaným právnymi predpismi nemá vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Obchodných podmienok. Namiesto neplatného ustanovenia sa použije pravidlo, ktoré je najbližšie cieľom neplatného ustanovenia a Obchodných podmienok ako celku.
 10. Zmluvné vzťahy medzi Zákazníkom a Poskytovateľom služieb sa riadia českým právom.
 11. Všetky spory vyplývajúce z uzavretej Zmluvy alebo vzniknuté v dôsledku aplikácie ustanovení Obchodných podmienok budú prejednané pred miestne príslušným súdom v obvode sídla Poskytovateľa služieb.
 12. Aktuálny text Obchodných podmienok je zverejnený na adrese: https://bitfaktura.sk/podmienky a v Mobilnej aplikácii spôsobom, ktorý umožňuje jeho uloženie (zaznamenávanie) a opakovanú reprodukciu v bežnom priebehu činností.
 13. Neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok sú: