OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

1. Čo opisujú tieto zásady?

Tieto Zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou BitFaktura.cz. so sídlom vo Zlíně spolu s Fakturownia sp. z o.o. ako spoločný správca so sídlom vo Varšave („BitFaktura“, „Prevádzkovateľ Webových stránok“, „Správca“, „my“). Zásady vymedzujú druhy osobných údajov, ktoré BitFaktura zhromažďuje, vysvetľujú, ako a prečo BitFaktura jednotlivé osobné údaje zhromažďuje a používa, vysvetľujú, kedy a prečo bude BitFaktura zdieľať osobné údaje s inými subjektmi a uvádzajú práva a možnosti dotknutých osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Zásady taktiež obsahujú informácie o používaní súborov cookie.
Zásady sa na vás vzťahujú, ak ste:

 • Používateľ Webovej stránky, teda používate našu webovú stránku dostupnú na adrese https://bitfaktura.sk alebo v aplikácii venovanej príslušnému elektronickému zariadeniu (ďalej len „Webová stránka“);
 • Zákazník, čiže fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe zápisu v CEIDG, ktorá uzavrela so spoločnosťou BitFaktura Zmluvu o poskytovaní služieb, alebo fyzická osoba zastupujúca zákazníka alebo oprávnená zákazníkom prihlásiť sa na Webovú stránku a využívať Služby ponúkané zo strany BitFaktura, ktorá nám na tento účel sprístupňuje svoje osobné údaje, najmä prostredníctvom formulárov obsiahnutých na Webovej stránke alebo na iných miestach;
 • Partner, teda osoba, ktorá sa zúčastňuje na Partnerskom programe spoločnosti BitFaktura;
 • Zmluvný partner, čiže nám poskytujete určité produkty alebo služby;
 • Zástupca zmluvného partnera, teda zastupujete subjekt, ktorý nám poskytuje produkty alebo služby;
 • Uchádzač, čiže sa zúčastňujete sa na nábore zamestnancov, ktorý vykonávame;
 • Adresát marketingových informácií, teda ste vyjadrili želanie dostávať od spoločnosti BitFaktura marketingové alebo obchodné informácie.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 27/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – „GDPR”). Tieto Zásady voči vám ustanovujú informačnú povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 GDPR.


2. Správca osobných údajov

BitFaktura s.r.o. so sídlom vo Zlíně na ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, zapísaná do registra podnikateľov súdneho registra vedeného na Krajskom súde v Brne pod číslom C126251 IČO: 140 34 778 / DIČ: CZ14034778 so základným imaním 25 000 Kč, je správcom vašich osobných údajov, ak ste Používateľ Služby, Zákazník, Partner, Adresát marketingových informácií, Zmluvný partner alebo jeho Zástupca či Uchádzač. Správcu môžete kontaktovať:

 • poštou – odoslaním správy na adresu: BitFaktura s.r.o. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, ČR;
 • e-mailom – zaslaním správy na adresu: info@bitfaktura.sk

Správca vymenoval Úradníka pre ochranu údajov. Na úradníka pre ochranu údajov sa môžete obrátiť:

 • poštou – odoslaním správy na adresu: BitFaktura s.r.o., ul. K Pasekám 2984/45, 760 01 Zlín, ČR;
 • e-mailom – zaslaním správy na adresu: info@bitfaktura.sk

3. Všeobecné informácie

Nižšie uvedené pojmy majú nasledujúci význam:

 • Zásady – tieto Zásady ochrany osobných údajov;
 • Obchodné podmienky Webovej stránky – Obchodné podmienky sú k dispozícii na adrese https://bitfaktura.sk/;
 • Nariadenie / GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Vestník zákonov EÚ L č. 119, str. 1);
 • Zmluva o poverení – Pravidlá poverenia spracovaním osobných údajov, teda zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom ako správcom týchto údajov a Prevádzkovateľom Webovej stránky ako sprostredkovateľom, uzatvorená pri založení Účtu na Webovej stránke Zákazníkom. Pravidlá spracúvania osobných údajov sú Príloha č. 2 k Pravidlám Webovej stránky;

pričom akékoľvek iné pojmy s veľkými písmenami neuvedené vyššie, ktoré nie sú vymedzené v Zásadách, majú význam, ktorý je uvedený v Pravidlách Webovej stránky.


4. Aké informácie zhromažďujeme a z akých zdrojov pochádzajú?

Ak ste Používateľom Webovej stránky, zhromažďujeme údaje, ktoré ste poskytli pri prihlásení (alebo Zákazník, ktorý vytvoril váš účet) a ktoré boli uložené počas vášho používania Webovej stránky. Patria sem najmä vaša e-mailová adresa, IP adresa, používateľské meno, údaje obsiahnuté v návrhu uverejnenom na Fóre návrhov a informácie obsiahnuté v súboroch cookie.

Ak ste Zákazníkom, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám poskytnete pri vytváraní Účtu na Webovej stránke a využívaní našich služieb, vrátane údajov, ktoré odošlete na Webovú stránku prostredníctvom rozhrania API a rozšírení, ktoré používate. Medzi tieto údaje patria najmä: meno, priezvisko, spoločnosť, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, daňové identifikačné číslo, rodné číslo a údaje o spôsobe platby. Okrem toho môžeme použiť ďalšie údaje poskytnuté vami alebo vaším zariadením na poskytovanie služieb a na zaručenie prístupu k ponúkaným funkciám Webovej stránky v rámci prehliadača a Natívnej aplikácie.

Ak ste Partnerom, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám poskytnete pri vystavení faktúry s DPH alebo účtu, ktorý je základom na zaplatenie odmeny za účasť v Partnerskom programe. Tieto údaje sú najmä: meno, priezvisko, spoločnosť, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, daňové identifikačné číslo, dátum narodenia, príslušný daňový úrad, rodné číslo a číslo bankového účtu.

Ak ste Zmluvným partnerom, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám poskytnete uzatvorením zmluvy, vyrovnaním vzájomných výhod, ako aj počas iných rozhovorov, výmeny e-mailov a schôdzok. Medzi tieto údaje patria najmä: meno, priezvisko, spoločnosť, poštová adresa, telefónne číslo, e- mailová adresa, daňové identifikačné číslo, rodné číslo a číslo bankového účtu.

Ak ste Zástupcom Zmluvného partnera, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v zaslaných dokumentoch, počas rozhovorov, výmeny e-mailov a schôdzok. Môže ísť najmä o vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, pozíciu a údaje o subjekte, ktorý zastupujete. Vaše údaje nám môže poskytnúť aj subjekt, ktorý zastupujete pred, počas a po skončení spolupráce s nami.

Ak ste Uchádzačom, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v zaslaných dokumentoch, predovšetkým životopis, počas rozhovorov, schôdzok a výmeny korešpondencie. Môžu to byť najmä vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje, skúsenosti, minulé zamestnania, vzdelanie. Vaše údaje môžeme zhromažďovať najmä prostredníctvom náborových portálov a personálnych agentúr.

Ak ste Adresátom marketingových informácií, zhromažďujeme vaše údaje, ktoré nám boli poskytnuté pri vytváraní Účtu na Webovej stránke alebo vyplnení formulára na odber nášho newsletteru. K týmto údajom patria e-mailová adresa a telefónne číslo, na ktoré posielame marketingové alebo obchodné informácie.


5. Určenie účelu a právneho základu spracúvania údajov

Ak ste Používateľom Webovej stránky, spracúvame vaše údaje:

 • s cieľom umožniť Prevádzkovateľovi Webovej stránky poskytovať elektronické služby prostredníctvom Webovej stránky v rozsahu, v akom sprístupňuje Používateľom Webovej stránky obsah alebo funkcie obsiahnuté na Webovej stránke (čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR);
 • s cieľom zabezpečiť fungovanie Webovej stránky, keď je spracúvanie nevyhnutné na uskutočnenie oprávneného záujmu Správcu spočívajúceho v používaní súborov cookie potrebných na zabezpečenie a udržanie správneho fungovania Webovej stránky (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR);
 • na analytické, štatistické a marketingové účely, keď sa spracúvané údaje pochádzajúce zo súborov cookie používajú na analýzu aktivity Používateľov Webovej stránky, ako aj ich preferencií, s cieľom zlepšenia funkcií a poskytovaných služieb a zlepšenia funkčnosti Webovej stránky na základe súhlasu udeleného Používateľom Webovej stránky (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR);
 • na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení, najmä povinností vyplývajúcich z potreby riešenia prípadov porušenia ochrany osobných údajov a vybavovania žiadostí v rozsahu plnenia požiadaviek dotknutých osôb (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má správca);
 • na určenie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov, teda keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa Webovej stránky spočívajúceho v ochrane jeho práv (čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR).

Ak ste Zákazníkom, spracúvame vaše údaje s cieľom:

 • prijatia otázky a jej zodpovedania (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR; oprávnený záujem – poskytnutie kontaktu a priebeh reagovania na otázky);
 • uzatvorenia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom Webovej stránky a vami o poskytovaní služieb patriacich do rozsahu konkrétneho produktu alebo služby ponúkanej Webovou stránkou, vrátane vybavenia reklamačného procesu (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR – uzatvorenie alebo plnenie zmluvy);
 • plnenia povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení, najmä povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových právnych predpisov (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti správcu);
 • poskytovania kontaktov alebo údajov potrebných na plnenie zmluvy s našimi Zmluvnými partnermi (poskytujúcimi doplnkové služby alebo integrácie), Zástupcami Zmluvných partnerov a Partnerov (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR – oprávnený záujem – zabezpečenie kontaktu s osobami vykonávajúcimi zmluvu alebo objednávku);
 • preskúmania, ustanovenia možných nárokov alebo obhajoba proti nárokom, vrátane napríklad prijatia opatrení v súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Ak ste Partnerom, spracovávame vaše údaje s cieľom:

 • uzatvorenia a realizácie verejného záväzku Prevádzkovateľa Webovej stránky týkajúceho sa fungovania Partnerského programu na Webovej stránke (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR – uzatvorenie alebo plnenie zmluvy);
 • plnenia povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení, najmä povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových právnych predpisov (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti správcu);
 • vybavovania reklamačného procesu (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR);
 • zabezpečenia kontaktu s našimi Zmluvnými partnermi, Zástupcami zmluvných partnerov a zákazníkov (čl. 6, ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem – zabezpečenie kontaktu s osobami vykonávajúcimi zmluvu alebo objednávku).

Ak ste Zmluvným partnerom, spracúvame vaše údaje s cieľom:

 • prijatia otázky a jej zodpovedania (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR; oprávnený záujem – poskytnutie kontaktu a priebeh reagovania na otázky);
 • uzatvorenia a plnenia zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom Webovej stránky a vami o poskytovaní služieb vami alebo Prevádzkovateľom Webovej stránky (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR – uzatvorenie alebo plnenie zmluvy);
 • plnenia povinností vyplývajúcich z právnych ustanovení vrátane povinností vyplývajúcich z účtovných a daňových právnych predpisov, ako aj povinností vyplývajúcich z potreby vybavovania prípadov porušenia ochrany osobných údajov a vybavovania žiadostí v rozsahu plnenia požiadaviek dotknutých osôb (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR – splnenie zákonnej povinnosti správcu);
 • preskúmania, ustanovenia možných nárokov alebo obhajoba proti nárokom, vrátane napríklad konania v súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR – uplatnenie oprávneného záujmu správcu).

Ak ste Zástupcom Zmluvného partnera, spracúvame vaše údaje s cieľom splnenia našich oprávnených záujmov súvisiacich s uzatvorením a plnením zmluvy so Zmluvným partnerom, ktorého zastupujete, udržiavania obchodných vzťahov a nepretržitého kontaktu, vykonávania marketingových aktivít, ako aj uplatňovania nárokov a obhajoby proti nim (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR – uplatnenie oprávneného záujmu správcu).

Ak ste Uchádzačom, spracúvame vaše údaje s cieľom:

 • spojeným s vykonávaným náboru alebo s cieľom použiť predložené dokumenty žiadosti na budúce účely náboru na základe vášho súhlasu (v zmysle, v akom ide o platný a účinný základ na spracúvanie údajov) (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR);
 • plnenia zákonných povinností (čl. 6, ods. 1, písm. c) GDPR), v rozsahu, v akom sme povinní požadovať od vás osobné údaje uvedené v ustanoveniach Zákonníka práce;
 • uplatnenia našich oprávnených záujmov, teda na účely overenia kvalifikácie vrátane vykonávania testov na posúdenie vašich predpokladov na danú pracovnú pozíciu, ako aj na vnútornú správu, bezpečnosť alebo vybavovanie prípadných nárokov (čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR).

Ak ste Adresátom marketingových informácií, spracúvame vaše údaje:

 • s marketingovým cieľom, ako je vykonávanie propagačných a obrazových aktivít, prezentovanie a zasielanie informácií o službách ponúkaných Prevádzkovateľom Webovej stránky, pomocou vami vybratého komunikačného kanála (e-mail, SMS, telefonický kontakt) na základe vášho súhlasu (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby).

6. Kategórie príjemcov údajov

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré spracovávame vaše osobné údaje, môžeme ich preniesť na:

 • osoby alebo spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby vrátane IT, telekomunikácií, bezpečnosti údajov, marketingu, právnych a účtovných služieb, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene;
 • subjekty oprávnené spracúvať vaše osobné údaje na základe zákona (súdy, štátne orgány atď.);
 • subjekty poskytujúce internetové platobné služby na Webovej stránke a poskytovateľov niektorých ďalších služieb integrovaných s Webovou stránkou (zoznam týchto subjektov je k dispozícii tu: https://bitfaktura.sk/integracie;
 • spoločnosti pridružené k Prevádzkovateľovi Webovej stránky na účely zákazníckeho servisu, vývoja a údržby Webovej stránky.

Zoznam vybraných príjemcov, na ktorých môžeme previesť vaše osobné údaje, je k dispozícii v záverečnej časti Zásad.

V každom prípade sa prenos vašich údajov uskutoční v plnom súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a okrem toho zabezpečíme, aby sa vaše zdieľané alebo zverené údaje prenášali iba v rozsahu potrebnom na účely spracúvania.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretích krajín, čiže mimo EHP (Európsky hospodársky priestor), na spoločnosť Twilio Inc. so sídlom 101 Spear Street, Ste 500 v San Franciscu, USA (CA 94105), aby bolo možné využívať službu mailingu Sendgrid poskytovanú vyššie uvedenou spoločnosťou. Právny základ na prenos údajov sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou uzatvorené medzi touto spoločnosťou a spoločnosťou BitFaktura. Podrobnosti o použitých ochranných opatreniach nájdete v informáciách na webovej stránke https://www.twilio.com/legal/data-protection-addendum v časti „Schedule 3 – Cross Border Data Transfer Mechanisms“.


7. Obdobie uchovávania údajov

Obdobie spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom Webovej stránky závisí predovšetkým od účelu, na ktorý sú vaše údaje spracúvané. BitFaktura spravidla spracúva údaje tak dlho, ako sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo kým neodvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované.

Ak ste Používateľom Webovej stránky, uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý nám boli údaje poskytnuté, ale nie dlhšie ako dovtedy, kým nevznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov na tento účel alebo kým neodvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli uvedené údaje spracované.

Ak ste Zákazníkom alebo Partnerom, uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý nám boli údaje poskytnuté (plnenie zmluvy uzatvorenej s vami). Po uplynutí tohto obdobia uchovávame vaše údaje počas obdobia vyplývajúceho zo zákonných požiadaviek (napr. z povinnosti viesť finančnú evidenciu počas 5 rokov), premlčacej lehoty pre nároky (6 rokov a v každom prípade 3 roky na obmedzenie nárokov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti) alebo nevyhnutného na splnenie iných účelov spracúvania údajov uvedených v tomto dokumente. V každom prípade spracúvame vaše osobné údaje počas obdobia potrebného na splnenie účelu a splnenie všetkých povinností, ktoré pre nás vyplývajú na základe zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili. V odôvodnených prípadoch uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich oprávnených záujmov.

Ak ste Zmluvným partnerom alebo Zástupcom Zmluvného partnera, uchovávame vaše údaje počas obdobia trvania zmluvy uzatvorenej s vami alebo subjektom, ktorý zastupujete. Po uplynutí tohto obdobia uchovávame vaše údaje počas obdobia vyplývajúceho zo zákonných požiadaviek (napr. z povinnosti uchovávať finančnú evidenciu počas 5 rokov), premlčacej lehoty pre nároky (3 roky na obmedzenie nárokov vyplývajúcich z podnikateľskej činnosti) alebo nevyhnutného na splnenie ostatných účelov spracúvania údajov uvedených v tomto dokumente.

Ak ste Uchádzačom, uchovávame vaše údaje až do ukončenia náboru, pokiaľ ste nesúhlasili s ich spracovaním na budúce náborové procesy. Vaše údaje budú potom uložené na obdobie 3 rokov. V súvislosti s osobnými údajmi spracúvanými na základe vášho súhlasu ich budeme spracúvať maximálne dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Ak ste Adresátom marketingových informácií, uchovávame vaše údaje, kým neodvoláte svoj súhlas s ich spracúvaním.

V odôvodnených prípadoch uchovávame vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich oprávnených záujmov. Po uplynutí obdobia spracovania údaje Prevádzkovateľ Webovej stránky nezvratne vymaže alebo anonymizuje.


8. Práva Zákazníka súvisiace so spracovaním osobných údajov

 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné od momentu jeho odvolania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme na jeho základe vykonávali až do jeho odvolania.

  Odvolanie súhlasu nemá pre vás žiadne nepriaznivé dôsledky, ale môže vám zabrániť v pokračovaní v používaní nami ponúkaných služieb alebo funkcií, ktoré môžeme legálne poskytnúť len s vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete odvolať tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese: info@bitfaktura.sk

 • Právo na prístup k vašim údajom a na získanie ich kópie

  Máte právo získať od nás potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak je to tak, máte právo na prístup k nim a informácie o účele spracúvania údajov, kategóriách spracúvaných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov údajov, plánovanom období uchovávania údajov alebo kritériách ich vytvorenia, o práve požiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania údajov a právo podať námietku proti takémuto spracúvaniu, právo podať sťažnosť na dozorný orgán, o zdroji údajov (ak nepochádzajú od vás) a o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania. Máte taktiež právo získať kópiu svojich osobných údajov.

  Ak sa vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo na medzinárodnú organizáciu, máte aj právo byť informovaný o príslušnom zabezpečení uvedenom v čl. 46 GDPR v súvislosti s ich prenosom.

 • Právo na doplnenie (opravu) vašich údajov

  Máte právo požadovať, aby sme bezodkladne opravili osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ktoré sú nesprávne, a na doplnenie neúplných údajov.

 • Právo na vymazanie údajov

  Máte právo požadovať, aby sme okamžite vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak:

  • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli údaje zhromaždené alebo inak spracúvané,
  • ste namietali proti spracúvaniu údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich spracúvanie,
  • ste namietali proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,
  • sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne,
  • musia byť vaše osobné údaje vymazané na základe zákonnej povinnosti.

  Právo na vymazanie osobných údajov nie je absolútne a neuplatní sa v prípadoch vymenovaných v čl. 17, ods. 3 GDPR (napr. v rozsahu, v akom je spracúvanie údajov nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nárokov).

 • Právo na obmedzenie spracúvania údajov

  Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

  • spochybňujete správnosť osobných údajov – na obdobie, ktoré nám umožní overiť správnosť týchto údajov;
  • je spracúvanie vašich osobných údajov z našej strany nezákonné a vy namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, pričom na oplátku žiadate obmedzenie ich použitia;
  • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale je to nevyhnutné na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajobu nárokov;
  • ste podali námietku proti spracúvaniu svojich údajov – kým nezistíte, či oprávnené dôvody z našej strany prevažujú nad dôvodmi vašej námietky.
 • Právo na prenosnosť údajov

  Máte právo získať od nás vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a zaslať tieto údaje inému vybranému správcovi za predpokladem, že sa naše spracúvanie vašich osobných údajov vykonáva na účely uzatvorenia zmluvy alebo jej plnenia (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR) a spracúvanie prebieha automatizovaným spôsobom.

  Ak je to technicky možné, máte tiež právo požadovať, aby osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, boli prenesené priamo inému správcovi.

 • Právo na námietku

  Máte právo kedykoľvek namietať – z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou – proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že ich spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu (čl. 6, ods. 1, písm. f, GDPR). V takom prípade už nebudeme môcť spracúvať tieto údaje, pokiaľ nepreukážeme platné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvodmi na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 • Právo namietať proti profilovaniu

  Máte právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov vrátane profilovania, a ktoré má pre vás právne účinky alebo sa vás podobným spôsobom dotýka. Vaše údaje takýmto spôsobom nespracúvame bez vášho súhlasu.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  V každom prípade, ak sa domnievate, že naše spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ako môžete podať žiadosť? Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, kontaktujte nás poštou alebo na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 Zásad.

Kedy splníme vašu požiadavku? Informácie o krokoch vykonaných v súvislosti so žiadosťou ohľadom vašich práv vám poskytneme bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Vzhľadom na komplikovanú povahu žiadosti alebo počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o ktorých budete vopred informovaní.


9. Musíte nám poskytnúť svoje údaje a kde ich získame, ak nie sú od vás?

Poskytnutie vašich osobných údajov je spravidla dobrovoľné, ale nezabúdajte, že odmietnutie ich poskytnutia nám môže zabrániť v dosahovaní účelov, na ktoré sa údaje zhromažďujú, napr.:

 • zabrániť alebo výrazne brániť kontaktu s vami alebo predstaveniu ponuky, ktorú požadujete;
 • zabrániť uzavretiu alebo plneniu zmluvy uzatvorenej s vami.

Ak ste nám svoje osobné údaje neposkytli priamo, pravdepodobne pochádzajú od subjektu, ktorý zastupujete (zvyčajne Zákazníka) alebo sme ich dostali v dôsledku vášho použitia jednej z integrácií prostredníctvom API. Vaše osobné údaje môžu pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, napríklad z verejných štátnych registrov.


10. Ako sa staráme o bezpečnosť vašich údajov?

Neustále monitorujeme riziká spojené so spracúvaním vašich osobných údajov tak, aby boli osobné údaje spracúvané bezpečným spôsobom, chránené primeranými bezpečnostnými opatreniami, aby k údajom mali prístup iba oprávnené osoby a iba v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na základe úloh, ktoré vykonávajú. Zabezpečujeme aj, aby zmluvní partneri a ďalší spracovatelia údajov v našom mene zaručili uplatňovanie vhodných bezpečnostných opatrení a poskytli primeranú záruku bezpečnosti údajov.


11. Zásady používania súborov cookie a pixelové značky

Webová stránka a Natívna aplikácia používajú tzv. súbory cookie – teda malé textové súbory s informáciami používanými webovými stránkami, ktoré sa prepájajú s prehliadačom Používateľa Webovej stránky. Pri používaní Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie Prevádzkovateľ Webovej stránky sťahuje a ukladá informácie z prehliadačov Používateľa Webovej stránky, ktoré môžu obsahovať osobné údaje. Prevádzkovateľ Webovej stránky získava tieto informácie pomocou súborov cookie a pixelových značiek. Súbory cookie umožňujú identifikovať softvér používaný Používateľom Webovej stránky a upraviť Webovú stránku individuálne pre každého Používateľa Webovej stránky. Súbory cookie, ktoré používame, sú pre zariadenie Používateľa Webovej stránky bezpečné, konkrétne týmto spôsobom sa nemôžu do zariadení Používateľov dostať vírusy alebo iný nežiaduci či škodlivý softvér. Používateľ môže súbory cookie uložené v pamäti počítača alebo mobilného zariadenia kedykoľvek zablokovať alebo vymazať. Spôsob vymazania sa líši v závislosti od používaného webového prehliadača.

Inštalácia súborov cookie je nevyhnutná na:

 • správne poskytovanie služieb z našej strany prostredníctvom Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie. Súbory cookie obsahujú informácie potrebné na správne fungovanie webovej stránky, najmä tie, ktoré vyžadujú autorizáciu;
 • prispôsobenie obsahu Webovej stránky individuálnym preferenciám Používateľa Webovej stránky, predovšetkým tieto súbory rozpoznávajú jeho zariadenie, aby mohli zobrazovať stránky podľa jeho preferencií;
 • prípravu štatistík, ktoré nám pomôžu zistiť preferencie a správanie Používateľov Webovej stránky. Analýza týchto štatistík je anonymná a umožňuje prispôsobiť obsah a vzhľad stránky prevládajúcim trendom, štatistiky sa používajú aj na vyhodnotenie popularity stránky.

Na Webovej stránke a v Natívnej aplikácii sa používajú nasledujúce typy súborov cookie:

 1. relačné – sú to také súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky do chvíle opustenia Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie;
 2. trvalé – sú to také súbory, ktoré sú aktívne v zariadení Používateľa Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie, kým ich nevymaže, čo môže kedykoľvek urobiť. Používateľ Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie má právo využívať možnosti ponúkané každým prehliadačom týkajúce sa prehliadania, mazania a obmedzenia či kontroly prijatia súborov cookie, ktoré sú opísané nižšie. S cieľom získať ďalšie informácie sa môže oboznámiť v obsahu pomocníka alebo v nastaveniach ochrany súkromia a zabezpečenia v používanom prehliadači. Vymazanie súborov cookie však môže mať vplyv na správne fungovanie Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie a ich funkčnosť;
 3. analytické – sú to také súbory, ktoré umožňujú lepšie porozumieť spôsobu interakcie Používateľa Webovej stránky v rozsahu obsahu Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie a lepšie ich usporiadať. Analytické súbory cookie zhromažďujú informácie o používaní Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie Používateľom Webovej stránky, o type stránky, z ktorej bol Používateľ Webovej stránky presmerovaný, a o počte návštev a čase návštevy Používateľa Webovej stránky na stránke. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje Používateľa Webovej stránky, ale sa používajú na zostavovanie štatistík o používaní internetovej stránky.
 4. technické – nevyhnutné na správne fungovanie Webovej stránky, čiže dočasné súbory ukladajúce reláciu Zákazníka a umožňujúce prevádzku a zlepšenie fungovania Webovej stránky;
 5. externe – poskytované externými službami používanými Prevádzkovateľom Webovej stránky, na ktoré nemá žiaden vplyv (napr. sociálne siete);
 6. štatistické – súbory umožňujúce vedenie štatistických údajov o Webovej stránke;
 7. reklamné – v prípade vedenia reklamných kampaní s cieľom prispôsobiť reklamu Zákazníkov a zapamätať si jej nastavenia.

Automatické nastavenia pre najčastejšie používané prehliadače je možné zmeniť podľa pokynov umiestnených na nasledujúcich adresách:

Vymazanie alebo zablokovanie súborov cookie môže ovplyvniť dostupnosť funkčnosti Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie, správnosť zobrazenia a stratu uprednostňovaných nastavení internetových stránok. Prevádzkovateľ Webovej stránky zároveň vyhlasuje, že zablokovanie alebo obmedzenie prístupu súborov cookie k zariadeniu môže nepriaznivo ovplyvniť funkčnosť Webovej stránky alebo Natívnej aplikácie.

Súbory cookie a pixelové značky môžu používať aj tretie strany (napr. Google, Facebook) na poskytovanie vlastného obsahu alebo reklám na internetových stránkach alebo portáloch na základe záznamov z týchto súborov a z týchto pixelových značiek.


12. Zmeny Zásad

Zásady sa priebežne kontrolujú a v prípade potreby sa aktualizujú. Aktuálna verzia Zásad bola prijatá a je účinná od 31. 7. 2023.